ระยะทางและการกระจัด (Distance and Displacement)

Science

somporn-laothongsarn
of 13
Description
ระยะทางและการกระจัด
Distance and Displacement
Text
 • 1. ระยะทางและการกระจัด (Distance and Displacement) รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1
 • 2. ระยะทาง (Distance) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ พบว่าตาแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือ กล่าวว่าวัตถุจะเลื่อนจากตาแหน่งเดิมไปยังตาแหน่ง ซึ่งอาจเรียกว่า การเคลื่อนที่ แบบเลื่อนตาแหน่ง ถ้าเราทราบตาแหน่งเริ่มต้นเส้นทางการเคลื่อนที่และตาแหน่ง สุดท้ายของการเคลื่อนที่ ก็จะหาระยะทางได้จากความยาวตามเส้นทางของการ เคลื่อนที่นั้น นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 2
 • 3. ระยะทาง (Distance) • ระยะทางใช้สัญลักษณ์ “S” เป็นปริมาณสเกลาร์ มีแต่ขนาดอย่างเดียว ไม่ต้องบอก ทิศทางมีหน่วยเป็นเมตร (m) นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 3
 • 4. การกระจัด (Displacement) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจได้ ถูกต้องชัดเจนต้องบอกทั้งระยะห่างและทิศทาง ปริมาณที่บอกให้ทราบถึงการ เปลี่ยนตาแหน่ง พบว่าตาแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือกล่าว ว่าวัตถุเคลื่อนที่ตาแหน่งเริ่มต้นไปยังตาแหน่งสิ้นสุด โดยความยาวที่เป็นเส้นตรงที่ สั้นที่สุดนี้เราเรียกว่า การกระจัด นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 4
 • 5. การกระจัด (Displacement) การกระจัดใช้สัญลักษณ์ “ ” เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและต้องบอก ทิศทางด้วย มีหน่วยเป็นเมตร (m) เช่น เดียวกันกับระยะทาง S  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 5
 • 6. ระยะทางและการกระจัด จากภาพเป็นการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้เส้นทางเดินดังรูป เส้นสีน้าเงิน คือ ระยะทาง ส่วนเส้นสีแดงคือ การกระจัด A B นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 6
 • 7. ระยะทางและการกระจัด ตัวอย่าง 1 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 10 กิโลเมตร จากนั้น เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 3 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัด ของรถคันนี้ วิธีทา ระยะทาง = 10 km + 3 km = 13 km การกระจัด = 10 km – 3 km = 7 km มีทิศทางไปทิศตะวันออก ตอบ S = 13 km = 7 km, E 10 km 3 kmการกระจัด ทิศเหนือ S  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 7
 • 8. ระยะทางและการกระจัด ตัวอย่าง 2 เด็กคนหนึ่งปั่นรถจักรยานไปเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 3 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศใต้เป็นระยะ4 กิโลเมตร จงหาระยะทาง และการกระจัดของเด็กคนนี้ วิธีทา ระยะทาง = 3 km + 4 km = 7 km จากรูป มุม มีค่า การกระจัด = = = = 5 km ตอบ S = 7 km = 5 km ทามุม 37 กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3 km 4 km การกระจัด S  ทิศเหนือ 22 )4()3(  169 25  37 4 3 θtan  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 8
 • 9. ปัญหาประลองปัญญา คาถาม 1 รถกระบะหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 12 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 5 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัดของรถคันนี้ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 9
 • 10. เฉลยปัญหาประลองปัญญา คาตอบ 1 รถกระบะคันนี้มีระยะทางมีค่า 17 กิโลเมตร และการกระจัดมีค่า 7 กิโลเมตร ไปทิศทางตะวันออก นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 10
 • 11. ปัญหาประลองปัญญา คาถาม 2 ผู้หญิงคนหนึ่งปั่นรถจักรยานไปเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 6 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ 8 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัดของผู้หญิงคนนี้ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 11
 • 12. เฉลยปัญหาประลองปัญญา คาตอบ 2 ผู้หญิงคนนี้มีระยะทางมีค่า 14 กิโลเมตร และการกระจัด มีค่า 10 กิโลเมตร ทามุม 37  กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 12
 • 13. เอกสารอ้างอิง นิรันดร์ สุวรัตน์. คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา , 2553. พูลศักดิ์ อินทวี และจานง ฉายเชิด. หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4 - ม.6 ช่วงชั้นที่ 4. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2550. นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 13
 • Comments
  Top