лекція 3 гігієна

Food

ostapenkovv
 • ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА ОБЛАШТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВОДИ ТА НАПОЇВ, ЦЕХІВ ПІДГОТОВКИ ВОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Остапенко В.В., доцент, к.т.н. Лекція 3
 • План 1.
 • ДБН – державні будівельні норми Ключові аспекти Проектно-технічна документація на об'єкт Охорони праці Охорона НС Пожежна безпека Гігієнічні вимоги тощо
 • НОРМАТИВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р   Закон України "Про охорону атмосферного повітря", введений в дію 16.10.1992 г. ДСН 201-97 - Державні санітарні норми охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) ДСП 173-95 - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСН 3.3.6.042-99 - Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
 • НОРМАТИВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ДСН 3.3.6.039-99 - Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.037-99 - Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 239-96 - Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ДБН 360-92 - Планировка и застройка городских и сельских поселений ДБН В.1.4-0.02-97. Типовi документи. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві ДБН В.1.2-10-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування ГОСТ 17.2.3.01-86 - Правила контроля качества воздуха населенных пунктов ГН 2.2.5.686—98 - Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
 • НОРМАТИВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ Підприємства, в тому числі і харчові, роблять негативний вплив на атмосферу, тому, відповідно до вимог законодавства такими підприємствами повинні бути розроблені і виконуватися гранично допустимі викиди для кожного шкідливої ​​речовини, що викидається підприємством в атмосферу. ГНД-86 - Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, которые содержатся в выбросах предприятий Крім цього підприємства, що знаходяться в безпосередній близькості з зонами проживання та відпочинку, повинні мати санітарно-захисну зону, що представляє собою озеленену територію, що забезпечує надійне екранування забруднюючих викидів. Розміри захисної зони визначаються з урахуванням класифікації підприємства та розрахунків можливого негативного (забруднюючої) ефекту від роботи даного підприємства. Існує п'ять класів небезпеки підприємств: • для першого класу встановлена ​​зона в 1000 м; • для другого класу встановлена ​​зона в 500 м; • для третього класу встановлена ​​зона в 300 м; • для четвертого класу встановлена ​​зона в 100 м; • для п'ятого класу встановлена ​​зона в 50 м.
 • В країнах світу близько 90% стічних вод і 70% промислових відходів скидаються в водотоки без очистки. Як РЕЗУЛЬТАТ: 1 л стічних вод забруднює     8 л прісної води!!!!!
 • Основні причини захворювань із-за води у світі в 2012 році
 • Нормативи гігієни води (питна вода, напої) СП 1824-78 Санитарные правила для предприятий ликероводочной промышленности ТИ 10-04-06-108-87 Инструкция по обслуживанию изотермических емкостей, предназначенных для продажи безалкогольных напитков, квасов и пива в розлив СанПиН 5788-91 Санитарные правила для винодельческих предприятий Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности ДСанПіН 4.4.4.065-00 Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод ДСанПіН 4.4.4-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні правила і норми Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования № 2932-83
 • CAC/RCP 1-1969, Rev 4 – 2003 «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИЩЕВОЙ ГИГИЕНЫ» (Рекомендуемый Кодекс международных норм и правил) Введення 1. Цілі. Загальні принципи кодексу по харчовій гігієні 2. Сфера діяльності, застосування і визначення 3. Первинне виробництво 4. Установа: проектування і засоби обслуговування 5. Контроль операцій 6. Установа: обслуговування та санітарна профілактика 7. Установа: особиста гігієна 8. Транспортування 9. Інформація про продукт і обізнаність споживача 10. Навчання 11. Аналіз ризиків і критичні контрольні точки (ХАССП). Керівництво по застосуванню
 • При відведенні земельної ділянки, в процесі проектування, будівництва і реконструкції, а також здачі в експлуатацію харчових підприємств необхідно: Суворе дотримання діючих санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; Створення бездоганних санітарно-епідеміологічних умов виробництва, зберігання та реалізації харчових продуктів; Попередження негативного впливу на працівників підприємства шкідливих факторів виробничого середовища (мікроклімату, шуму, вібрації, інфрачервоної радіації, борошняного пилу і т.д.); Профілактики шкідливого впливу об'єкта на НС та здоров'я населення (газ, дим, кіптява, шум, запах і т. д.); Виключення забруднення харчового об'єкта (води, напоїв) відходами виробництва.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -1 Виробництво: пристрій та обладнання Мета: При виробництві питної / технологічної / води повинні бути мінімізовані ризики погіршення якості продукції. Обгрунтування: Увага до оптимального влаштуванню, вибору приміщень, водоочисного та допоміжного обладнання необхідно для контролю ризиків і критичних точок при виробництві питної / технологічної / води, розробки ефективної системи санітарно-протиепідемічного режиму.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -2 Проектна документація на місце розміщення водоочисних установок, паспортна продуктивність яких більше 1 м³/год, а також установок, в яких вода піддається обробці з використанням озону, повинна бути узгоджена фахівцями територіальної служби державного санітарного нагляду: Водоочисні установки необхідно розміщувати в спеціально обладнаних або пристосованих приміщеннях. Водоочисна установка повинна бути відокремлена від іншого обладнання перегородкою, або переглородкою-екраном або знаходитись в окремому приміщенні.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -3 Допускається розміщення установок для обробки води в контейнерах і на транспортних засобах - при дотриманні всіх вимог до їх розміщення, експлуатації, обслуговування та якістю води, що підлягає обробці. Не допускається розміщення водоочисних установок в приміщеннях, де зберігаються речовини, що володіють вираженим запахом, що виділяють шкідливі речовини, де пахнуть гази і пари. Не допускається розміщення водоочисних установок в м'ясних, рибних та овочевих цехах.   Доступ сторонніх осіб до приміщення, де розташована водоочистная установка, повинен бути обмежений.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 4 Системи освітлення, вентиляції та опалення приміщень на підприємстві повинні забезпечувати параметри мікроклімату, відповідні гігієнічним вимогам, викладеним у чинних ГОСТах, ДСТУ, СанПіН: Освітленість на робочому місці оператора водоочисної установки (спеціаліста сервісної служби, обслуговуючого водоочисну установку) повинна бути не менше 200 лк. Припливно-витяжна вентиляція, що забезпечує кратність повітрообміну не менше 10, повинна бути обладнана в приміщенні, де розташована водоочистная установка (озонаторний агрегат), в якій для знезараження води застосовують озон або хлор, що отримується за допомогою електролітичного методу.     Витяжні вентиляційні труби повинні розташовуватися в місцях і на рівні (висоті), що виключають можливість надходження озону / хлору в інші приміщення (в тому ж будинку, в сусідніх будинках), і бути оснащені відповідними поглиначами.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 5 Концентрація озону (хлору) на робочому місці оператора, обслуговуючого водоочисну установку, в якій для знезараження води використовують озон, а також в приміщеннях, де здійснюють реалізацію очищеної води споживачам, не повинна перевищувати санітарні норми для повітря робочої зони (ГДК для озону = 0.1 мг/м³; ГДК для хлору - 1 мг/м³). При використанні безреагентних способів знезараження очищеної води кратність повітрообміну в приміщенні, де розташована водоочистная установка, повинна відповідати санітарним нормам для цих приміщень.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 6 Температура повітря на робочому місці оператора водоoчистної установки не повинна перевищувати (+ 25 ° С) в теплу пору року і бути не нижче (+ 18 ° С) в холодний період при відносній вологості повітря відповідно 80 і 75% і швидкостях руху повітря не більше 0,4 і 0,3 м/с Допустимі величини вібрації і рівнів шуму для агрегатів, механізмів та обладнання водоочисної установки в приміщенні, де вона розташована, не повинні перевищувати нормативні (регламентовані санітарними нормами і НД на установку).
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -7 У приміщенні, де розташована водоочистная установка, стіни на висоту не менше 1.8 м повинні бути пофарбовані олійною фарбою або облицьовані плиткою, оброблені полімерними матеріалами, допущеними Міністерством охорони здоров'я України для цих цілей, а підлоги повинні бути з вологонепроникного матеріалу з поверхнею, зручною для проведення вологого прибирання та дезінфекції. Приміщення, де розташована водоочистне устаткування, повинно бути обладнане водопроводом і каналізацією. В місці підключення водоочисної установки до вододжерела повинна бути передбачена запірна арматура; трубопроводи води з вододжерела і продуктової води повинні мати відповідні прикметні забарвлення.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -8 Трубопроводи, що подають воду до водоочисної установки й від неї, запірна арматура і крани повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров'я для застосування в господарсько-питному водопостачанні. Поточний ремонт і фарбування металевих трубопроводів проводять в міру необхідності (не рідше 1 разу на рік). При розміщенні водоочисної установки в Надкаптажних павільйонах (вододжерело - підземна артезіанська вода) верхня частина експлуатаційної колони труб повинна бути вище підлоги павільйону не менше, ніж на 0,5 м. Конструкція оголовка артезіанської свердловини повинна забезпечувати повну герметизацію, що виключає потрапляння в міжтрубний і затрубний простір свердловини поверхневих вод і забруднень. Не допускається влаштування обвідного трубопроводу від мережі господарсько-питного водопостачання до крана відпуску продуктової води споживачам.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 9 Спеціальні санітарно-побутові приміщення для обслуговуючих водоочисну установку операторів і працівників, що відпускають воду споживачам, повинні бути в наявності відповідно до санітарних норм для виробничих приміщень. Не допускаються прийом їжі і куріння в приміщенні, де розташована водоочистна установка та / або здійснюється реалізація продуктової води споживачам - там рекомендується помістити відповідну інформацію про це. У приміщенні, де розташована водоочистна установка (допускається - в ​​сусідньому приміщенні), повинні бути умивальник і засоби особистої гігієни: мило, щітки, дезрозчин, рушник. Для прибирального інвентарю має бути виділено спеціально промарковане місце (або окреме приміщення).
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -10 Розташування обладнання (елементів) комплексу очистки води, в тому числі - водоочисної установки, має бути таким, щоб був забезпечений доступ при їх огляді, обслуговуванні та ремонті. Ширина проходу між «лицьовою» поверхнею водоочисної установки та іншим обладнанням або стіною повинна бути не менше 0,7м. Відстань від водоочисної установки до опалювальних приладів або іншого тепловиділяючого обладнання повинна бути не менше 0,5м. При цьому температура води, в установці для обробки води, не повинна перевищувати більш ніж на (+ 5 ° С) температуру води, що надходить в установку. Не допускається експлуатація водоочисних установок, для роботи яких необхідне електроживлення, без їх підключення до контуру заземлення; в місцях підходу до таких установок повинні бути діелектричні килимки
 • Нормативний документ, що регламентує ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747 Опубліковано в Офіційному віснику України, 2010р.,№ 51
 • З прийняттям ДСанПіНу 2.2.4-171 в Україні Постановою МОЗ України від 19 липня 2010р: “Призупинено дію Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” “Визнано такою, що втратила чинність, Постанову від 4 вересня 2008р. № 12 “Про затвердження Державного гігієнічного нормативу ”Показники безпеки та якості фасованої питної води”
 • Санкт-Петербург Гомель ПАМЯТНИКИ «ВОДОПРОВІДНИКАМ»
 • Черкассы Евпатория ПАМЯТНИКИ «ВОДОПРОВІДНИКАМ»
 • Кременчуг Бердянск («дядя Вася») ПАМЯТНИКИ «ВОДОПРОВІДНИКАМ»
 • ВОДА - СПРАВА КОМПЕТЕНТНИХ!
Please download to view
28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
 • ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА ОБЛАШТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВОДИ ТА НАПОЇВ, ЦЕХІВ ПІДГОТОВКИ ВОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Остапенко В.В., доцент, к.т.н. Лекція 3
 • План 1.
 • ДБН – державні будівельні норми Ключові аспекти Проектно-технічна документація на об'єкт Охорони праці Охорона НС Пожежна безпека Гігієнічні вимоги тощо
 • НОРМАТИВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р   Закон України "Про охорону атмосферного повітря", введений в дію 16.10.1992 г. ДСН 201-97 - Державні санітарні норми охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) ДСП 173-95 - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСН 3.3.6.042-99 - Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
 • НОРМАТИВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ДСН 3.3.6.039-99 - Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.037-99 - Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 239-96 - Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ДБН 360-92 - Планировка и застройка городских и сельских поселений ДБН В.1.4-0.02-97. Типовi документи. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві ДБН В.1.2-10-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування ГОСТ 17.2.3.01-86 - Правила контроля качества воздуха населенных пунктов ГН 2.2.5.686—98 - Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
 • НОРМАТИВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ Підприємства, в тому числі і харчові, роблять негативний вплив на атмосферу, тому, відповідно до вимог законодавства такими підприємствами повинні бути розроблені і виконуватися гранично допустимі викиди для кожного шкідливої ​​речовини, що викидається підприємством в атмосферу. ГНД-86 - Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, которые содержатся в выбросах предприятий Крім цього підприємства, що знаходяться в безпосередній близькості з зонами проживання та відпочинку, повинні мати санітарно-захисну зону, що представляє собою озеленену територію, що забезпечує надійне екранування забруднюючих викидів. Розміри захисної зони визначаються з урахуванням класифікації підприємства та розрахунків можливого негативного (забруднюючої) ефекту від роботи даного підприємства. Існує п'ять класів небезпеки підприємств: • для першого класу встановлена ​​зона в 1000 м; • для другого класу встановлена ​​зона в 500 м; • для третього класу встановлена ​​зона в 300 м; • для четвертого класу встановлена ​​зона в 100 м; • для п'ятого класу встановлена ​​зона в 50 м.
 • В країнах світу близько 90% стічних вод і 70% промислових відходів скидаються в водотоки без очистки. Як РЕЗУЛЬТАТ: 1 л стічних вод забруднює     8 л прісної води!!!!!
 • Основні причини захворювань із-за води у світі в 2012 році
 • Нормативи гігієни води (питна вода, напої) СП 1824-78 Санитарные правила для предприятий ликероводочной промышленности ТИ 10-04-06-108-87 Инструкция по обслуживанию изотермических емкостей, предназначенных для продажи безалкогольных напитков, квасов и пива в розлив СанПиН 5788-91 Санитарные правила для винодельческих предприятий Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности ДСанПіН 4.4.4.065-00 Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод ДСанПіН 4.4.4-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні правила і норми Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования № 2932-83
 • CAC/RCP 1-1969, Rev 4 – 2003 «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИЩЕВОЙ ГИГИЕНЫ» (Рекомендуемый Кодекс международных норм и правил) Введення 1. Цілі. Загальні принципи кодексу по харчовій гігієні 2. Сфера діяльності, застосування і визначення 3. Первинне виробництво 4. Установа: проектування і засоби обслуговування 5. Контроль операцій 6. Установа: обслуговування та санітарна профілактика 7. Установа: особиста гігієна 8. Транспортування 9. Інформація про продукт і обізнаність споживача 10. Навчання 11. Аналіз ризиків і критичні контрольні точки (ХАССП). Керівництво по застосуванню
 • При відведенні земельної ділянки, в процесі проектування, будівництва і реконструкції, а також здачі в експлуатацію харчових підприємств необхідно: Суворе дотримання діючих санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; Створення бездоганних санітарно-епідеміологічних умов виробництва, зберігання та реалізації харчових продуктів; Попередження негативного впливу на працівників підприємства шкідливих факторів виробничого середовища (мікроклімату, шуму, вібрації, інфрачервоної радіації, борошняного пилу і т.д.); Профілактики шкідливого впливу об'єкта на НС та здоров'я населення (газ, дим, кіптява, шум, запах і т. д.); Виключення забруднення харчового об'єкта (води, напоїв) відходами виробництва.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -1 Виробництво: пристрій та обладнання Мета: При виробництві питної / технологічної / води повинні бути мінімізовані ризики погіршення якості продукції. Обгрунтування: Увага до оптимального влаштуванню, вибору приміщень, водоочисного та допоміжного обладнання необхідно для контролю ризиків і критичних точок при виробництві питної / технологічної / води, розробки ефективної системи санітарно-протиепідемічного режиму.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -2 Проектна документація на місце розміщення водоочисних установок, паспортна продуктивність яких більше 1 м³/год, а також установок, в яких вода піддається обробці з використанням озону, повинна бути узгоджена фахівцями територіальної служби державного санітарного нагляду: Водоочисні установки необхідно розміщувати в спеціально обладнаних або пристосованих приміщеннях. Водоочисна установка повинна бути відокремлена від іншого обладнання перегородкою, або переглородкою-екраном або знаходитись в окремому приміщенні.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -3 Допускається розміщення установок для обробки води в контейнерах і на транспортних засобах - при дотриманні всіх вимог до їх розміщення, експлуатації, обслуговування та якістю води, що підлягає обробці. Не допускається розміщення водоочисних установок в приміщеннях, де зберігаються речовини, що володіють вираженим запахом, що виділяють шкідливі речовини, де пахнуть гази і пари. Не допускається розміщення водоочисних установок в м'ясних, рибних та овочевих цехах.   Доступ сторонніх осіб до приміщення, де розташована водоочистная установка, повинен бути обмежений.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 4 Системи освітлення, вентиляції та опалення приміщень на підприємстві повинні забезпечувати параметри мікроклімату, відповідні гігієнічним вимогам, викладеним у чинних ГОСТах, ДСТУ, СанПіН: Освітленість на робочому місці оператора водоочисної установки (спеціаліста сервісної служби, обслуговуючого водоочисну установку) повинна бути не менше 200 лк. Припливно-витяжна вентиляція, що забезпечує кратність повітрообміну не менше 10, повинна бути обладнана в приміщенні, де розташована водоочистная установка (озонаторний агрегат), в якій для знезараження води застосовують озон або хлор, що отримується за допомогою електролітичного методу.     Витяжні вентиляційні труби повинні розташовуватися в місцях і на рівні (висоті), що виключають можливість надходження озону / хлору в інші приміщення (в тому ж будинку, в сусідніх будинках), і бути оснащені відповідними поглиначами.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 5 Концентрація озону (хлору) на робочому місці оператора, обслуговуючого водоочисну установку, в якій для знезараження води використовують озон, а також в приміщеннях, де здійснюють реалізацію очищеної води споживачам, не повинна перевищувати санітарні норми для повітря робочої зони (ГДК для озону = 0.1 мг/м³; ГДК для хлору - 1 мг/м³). При використанні безреагентних способів знезараження очищеної води кратність повітрообміну в приміщенні, де розташована водоочистная установка, повинна відповідати санітарним нормам для цих приміщень.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 6 Температура повітря на робочому місці оператора водоoчистної установки не повинна перевищувати (+ 25 ° С) в теплу пору року і бути не нижче (+ 18 ° С) в холодний період при відносній вологості повітря відповідно 80 і 75% і швидкостях руху повітря не більше 0,4 і 0,3 м/с Допустимі величини вібрації і рівнів шуму для агрегатів, механізмів та обладнання водоочисної установки в приміщенні, де вона розташована, не повинні перевищувати нормативні (регламентовані санітарними нормами і НД на установку).
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -7 У приміщенні, де розташована водоочистная установка, стіни на висоту не менше 1.8 м повинні бути пофарбовані олійною фарбою або облицьовані плиткою, оброблені полімерними матеріалами, допущеними Міністерством охорони здоров'я України для цих цілей, а підлоги повинні бути з вологонепроникного матеріалу з поверхнею, зручною для проведення вологого прибирання та дезінфекції. Приміщення, де розташована водоочистне устаткування, повинно бути обладнане водопроводом і каналізацією. В місці підключення водоочисної установки до вододжерела повинна бути передбачена запірна арматура; трубопроводи води з вододжерела і продуктової води повинні мати відповідні прикметні забарвлення.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -8 Трубопроводи, що подають воду до водоочисної установки й від неї, запірна арматура і крани повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров'я для застосування в господарсько-питному водопостачанні. Поточний ремонт і фарбування металевих трубопроводів проводять в міру необхідності (не рідше 1 разу на рік). При розміщенні водоочисної установки в Надкаптажних павільйонах (вододжерело - підземна артезіанська вода) верхня частина експлуатаційної колони труб повинна бути вище підлоги павільйону не менше, ніж на 0,5 м. Конструкція оголовка артезіанської свердловини повинна забезпечувати повну герметизацію, що виключає потрапляння в міжтрубний і затрубний простір свердловини поверхневих вод і забруднень. Не допускається влаштування обвідного трубопроводу від мережі господарсько-питного водопостачання до крана відпуску продуктової води споживачам.
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - 9 Спеціальні санітарно-побутові приміщення для обслуговуючих водоочисну установку операторів і працівників, що відпускають воду споживачам, повинні бути в наявності відповідно до санітарних норм для виробничих приміщень. Не допускаються прийом їжі і куріння в приміщенні, де розташована водоочистна установка та / або здійснюється реалізація продуктової води споживачам - там рекомендується помістити відповідну інформацію про це. У приміщенні, де розташована водоочистна установка (допускається - в ​​сусідньому приміщенні), повинні бути умивальник і засоби особистої гігієни: мило, щітки, дезрозчин, рушник. Для прибирального інвентарю має бути виділено спеціально промарковане місце (або окреме приміщення).
 • Гігієнічні вимоги до влаштування ВИРОБНИЦТВА ВОДИ І НАПОЇВ, ЦЕХІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ -10 Розташування обладнання (елементів) комплексу очистки води, в тому числі - водоочисної установки, має бути таким, щоб був забезпечений доступ при їх огляді, обслуговуванні та ремонті. Ширина проходу між «лицьовою» поверхнею водоочисної установки та іншим обладнанням або стіною повинна бути не менше 0,7м. Відстань від водоочисної установки до опалювальних приладів або іншого тепловиділяючого обладнання повинна бути не менше 0,5м. При цьому температура води, в установці для обробки води, не повинна перевищувати більш ніж на (+ 5 ° С) температуру води, що надходить в установку. Не допускається експлуатація водоочисних установок, для роботи яких необхідне електроживлення, без їх підключення до контуру заземлення; в місцях підходу до таких установок повинні бути діелектричні килимки
 • Нормативний документ, що регламентує ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747 Опубліковано в Офіційному віснику України, 2010р.,№ 51
 • З прийняттям ДСанПіНу 2.2.4-171 в Україні Постановою МОЗ України від 19 липня 2010р: “Призупинено дію Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” “Визнано такою, що втратила чинність, Постанову від 4 вересня 2008р. № 12 “Про затвердження Державного гігієнічного нормативу ”Показники безпеки та якості фасованої питної води”
 • Санкт-Петербург Гомель ПАМЯТНИКИ «ВОДОПРОВІДНИКАМ»
 • Черкассы Евпатория ПАМЯТНИКИ «ВОДОПРОВІДНИКАМ»
 • Кременчуг Бердянск («дядя Вася») ПАМЯТНИКИ «ВОДОПРОВІДНИКАМ»
 • ВОДА - СПРАВА КОМПЕТЕНТНИХ!
Comments
Top