ระยะทางและการกระจัด (Distance and Displacement)

Science

somporn-laothongsarn
 • 1. ระยะทางและการกระจัด (Distance and Displacement) รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1
 • 2. ระยะทาง (Distance) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ พบว่าตาแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือ กล่าวว่าวัตถุจะเลื่อนจากตาแหน่งเดิมไปยังตาแหน่ง ซึ่งอาจเรียกว่า การเคลื่อนที่ แบบเลื่อนตาแหน่ง ถ้าเราทราบตาแหน่งเริ่มต้นเส้นทางการเคลื่อนที่และตาแหน่ง สุดท้ายของการเคลื่อนที่ ก็จะหาระยะทางได้จากความยาวตามเส้นทางของการ เคลื่อนที่นั้น นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 2
 • 3. ระยะทาง (Distance) • ระยะทางใช้สัญลักษณ์ “S” เป็นปริมาณสเกลาร์ มีแต่ขนาดอย่างเดียว ไม่ต้องบอก ทิศทางมีหน่วยเป็นเมตร (m) นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 3
 • 4. การกระจัด (Displacement) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจได้ ถูกต้องชัดเจนต้องบอกทั้งระยะห่างและทิศทาง ปริมาณที่บอกให้ทราบถึงการ เปลี่ยนตาแหน่ง พบว่าตาแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือกล่าว ว่าวัตถุเคลื่อนที่ตาแหน่งเริ่มต้นไปยังตาแหน่งสิ้นสุด โดยความยาวที่เป็นเส้นตรงที่ สั้นที่สุดนี้เราเรียกว่า การกระจัด นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 4
 • 5. การกระจัด (Displacement) การกระจัดใช้สัญลักษณ์ “ ” เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและต้องบอก ทิศทางด้วย มีหน่วยเป็นเมตร (m) เช่น เดียวกันกับระยะทาง S  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 5
 • 6. ระยะทางและการกระจัด จากภาพเป็นการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้เส้นทางเดินดังรูป เส้นสีน้าเงิน คือ ระยะทาง ส่วนเส้นสีแดงคือ การกระจัด A B นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 6
 • 7. ระยะทางและการกระจัด ตัวอย่าง 1 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 10 กิโลเมตร จากนั้น เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 3 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัด ของรถคันนี้ วิธีทา ระยะทาง = 10 km + 3 km = 13 km การกระจัด = 10 km – 3 km = 7 km มีทิศทางไปทิศตะวันออก ตอบ S = 13 km = 7 km, E 10 km 3 kmการกระจัด ทิศเหนือ S  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 7
 • 8. ระยะทางและการกระจัด ตัวอย่าง 2 เด็กคนหนึ่งปั่นรถจักรยานไปเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 3 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศใต้เป็นระยะ4 กิโลเมตร จงหาระยะทาง และการกระจัดของเด็กคนนี้ วิธีทา ระยะทาง = 3 km + 4 km = 7 km จากรูป มุม มีค่า การกระจัด = = = = 5 km ตอบ S = 7 km = 5 km ทามุม 37 กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3 km 4 km การกระจัด S  ทิศเหนือ 22 )4()3(  169 25  37 4 3 θtan  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 8
 • 9. ปัญหาประลองปัญญา คาถาม 1 รถกระบะหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 12 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 5 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัดของรถคันนี้ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 9
 • 10. เฉลยปัญหาประลองปัญญา คาตอบ 1 รถกระบะคันนี้มีระยะทางมีค่า 17 กิโลเมตร และการกระจัดมีค่า 7 กิโลเมตร ไปทิศทางตะวันออก นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 10
 • 11. ปัญหาประลองปัญญา คาถาม 2 ผู้หญิงคนหนึ่งปั่นรถจักรยานไปเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 6 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ 8 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัดของผู้หญิงคนนี้ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 11
 • 12. เฉลยปัญหาประลองปัญญา คาตอบ 2 ผู้หญิงคนนี้มีระยะทางมีค่า 14 กิโลเมตร และการกระจัด มีค่า 10 กิโลเมตร ทามุม 37  กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 12
 • 13. เอกสารอ้างอิง นิรันดร์ สุวรัตน์. คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา , 2553. พูลศักดิ์ อินทวี และจานง ฉายเชิด. หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4 - ม.6 ช่วงชั้นที่ 4. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2550. นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 13
  Please download to view
 • 13
  All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  Description
  ระยะทางและการกระจัด
  Distance and Displacement
  Text
  • 1. ระยะทางและการกระจัด (Distance and Displacement) รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1
 • 2. ระยะทาง (Distance) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ พบว่าตาแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือ กล่าวว่าวัตถุจะเลื่อนจากตาแหน่งเดิมไปยังตาแหน่ง ซึ่งอาจเรียกว่า การเคลื่อนที่ แบบเลื่อนตาแหน่ง ถ้าเราทราบตาแหน่งเริ่มต้นเส้นทางการเคลื่อนที่และตาแหน่ง สุดท้ายของการเคลื่อนที่ ก็จะหาระยะทางได้จากความยาวตามเส้นทางของการ เคลื่อนที่นั้น นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 2
 • 3. ระยะทาง (Distance) • ระยะทางใช้สัญลักษณ์ “S” เป็นปริมาณสเกลาร์ มีแต่ขนาดอย่างเดียว ไม่ต้องบอก ทิศทางมีหน่วยเป็นเมตร (m) นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 3
 • 4. การกระจัด (Displacement) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจได้ ถูกต้องชัดเจนต้องบอกทั้งระยะห่างและทิศทาง ปริมาณที่บอกให้ทราบถึงการ เปลี่ยนตาแหน่ง พบว่าตาแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือกล่าว ว่าวัตถุเคลื่อนที่ตาแหน่งเริ่มต้นไปยังตาแหน่งสิ้นสุด โดยความยาวที่เป็นเส้นตรงที่ สั้นที่สุดนี้เราเรียกว่า การกระจัด นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 4
 • 5. การกระจัด (Displacement) การกระจัดใช้สัญลักษณ์ “ ” เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและต้องบอก ทิศทางด้วย มีหน่วยเป็นเมตร (m) เช่น เดียวกันกับระยะทาง S  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 5
 • 6. ระยะทางและการกระจัด จากภาพเป็นการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้เส้นทางเดินดังรูป เส้นสีน้าเงิน คือ ระยะทาง ส่วนเส้นสีแดงคือ การกระจัด A B นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 6
 • 7. ระยะทางและการกระจัด ตัวอย่าง 1 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 10 กิโลเมตร จากนั้น เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 3 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัด ของรถคันนี้ วิธีทา ระยะทาง = 10 km + 3 km = 13 km การกระจัด = 10 km – 3 km = 7 km มีทิศทางไปทิศตะวันออก ตอบ S = 13 km = 7 km, E 10 km 3 kmการกระจัด ทิศเหนือ S  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 7
 • 8. ระยะทางและการกระจัด ตัวอย่าง 2 เด็กคนหนึ่งปั่นรถจักรยานไปเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 3 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศใต้เป็นระยะ4 กิโลเมตร จงหาระยะทาง และการกระจัดของเด็กคนนี้ วิธีทา ระยะทาง = 3 km + 4 km = 7 km จากรูป มุม มีค่า การกระจัด = = = = 5 km ตอบ S = 7 km = 5 km ทามุม 37 กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3 km 4 km การกระจัด S  ทิศเหนือ 22 )4()3(  169 25  37 4 3 θtan  นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 8
 • 9. ปัญหาประลองปัญญา คาถาม 1 รถกระบะหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 12 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 5 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัดของรถคันนี้ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 9
 • 10. เฉลยปัญหาประลองปัญญา คาตอบ 1 รถกระบะคันนี้มีระยะทางมีค่า 17 กิโลเมตร และการกระจัดมีค่า 7 กิโลเมตร ไปทิศทางตะวันออก นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 10
 • 11. ปัญหาประลองปัญญา คาถาม 2 ผู้หญิงคนหนึ่งปั่นรถจักรยานไปเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 6 กิโลเมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ 8 กิโลเมตร จงหาระยะทางและการกระจัดของผู้หญิงคนนี้ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 11
 • 12. เฉลยปัญหาประลองปัญญา คาตอบ 2 ผู้หญิงคนนี้มีระยะทางมีค่า 14 กิโลเมตร และการกระจัด มีค่า 10 กิโลเมตร ทามุม 37  กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 12
 • 13. เอกสารอ้างอิง นิรันดร์ สุวรัตน์. คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา , 2553. พูลศักดิ์ อินทวี และจานง ฉายเชิด. หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4 - ม.6 ช่วงชั้นที่ 4. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2550. นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. 26 13
 • Comments
  Top