การติดตั้ง android studio

Technology

rajabhat-maha-sarakham-university
การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ติดตั้งโปรแกรม Android Studio อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม E-Mail: worawith.n@gmail.com Page. 1 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com Outline เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง Android Studio Page. 2 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com 2 dfdfdf เครื่องมือที่ใช้พัฒนา Android Studio ดาวน์โหลด  http://developer.android.com/sdk/index.html Java Development Kit (JDK) ดาวน์โหลด  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/ downloads/index.html Page. 3 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) ดาวน์โหลด  http://www.oracle.com/technetwork/java/ javase/downloads/index.html Page. 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) 1 2 Page. 5 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 6 1 2 ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com 6 dfdfdf ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 7 3 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 8 5 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวา My Computer -> Properties -> Advanced System Properties. เพิ่ม Path ของ Java JDK ที่ช่อง variable value ใส่เครื่องหมาย semicolon(;) ต่อท้าย แล้วเพิ่ม path ที่อยู่ของ Java JDK เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_31\bin ดังรูป 1 3 4 5 6 2 Page. 9 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวา My Computer -> Properties -> Advanced System Properties. สร้าง Java Home โดยเพิ่มในช่อง variable name เป็น JAVA_HOME และช่อง variable value ใส่ path ที่อยู่ของ Java JDK เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_31 ดังรูป 1 2 3 4 5 Page. 10 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio ดาวน์โหลด  http://developer.android.com/sdk/index.html Page. 11 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 12 ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม 1 2 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 13 3 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 14 5 6 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 15 7 8 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 16 หน้าหลักโปรแกรม Android Studio อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com Thank You. Page. 17 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com
Please download to view
17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ติดตั้งโปรแกรม Android Studio อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม E-Mail: worawith.n@gmail.com Page. 1 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com Outline เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง Android Studio Page. 2 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com 2 dfdfdf เครื่องมือที่ใช้พัฒนา Android Studio ดาวน์โหลด  http://developer.android.com/sdk/index.html Java Development Kit (JDK) ดาวน์โหลด  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/ downloads/index.html Page. 3 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) ดาวน์โหลด  http://www.oracle.com/technetwork/java/ javase/downloads/index.html Page. 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) 1 2 Page. 5 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 6 1 2 ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com 6 dfdfdf ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 7 3 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 8 5 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวา My Computer -> Properties -> Advanced System Properties. เพิ่ม Path ของ Java JDK ที่ช่อง variable value ใส่เครื่องหมาย semicolon(;) ต่อท้าย แล้วเพิ่ม path ที่อยู่ของ Java JDK เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_31\bin ดังรูป 1 3 4 5 6 2 Page. 9 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวา My Computer -> Properties -> Advanced System Properties. สร้าง Java Home โดยเพิ่มในช่อง variable name เป็น JAVA_HOME และช่อง variable value ใส่ path ที่อยู่ของ Java JDK เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_31 ดังรูป 1 2 3 4 5 Page. 10 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio ดาวน์โหลด  http://developer.android.com/sdk/index.html Page. 11 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 12 ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม 1 2 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 13 3 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 14 5 6 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 15 7 8 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 16 หน้าหลักโปรแกรม Android Studio อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com Thank You. Page. 17 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com
Comments
Top