การติดตั้ง android studio

  • CategoryTechnology

  • View112

Report
การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ติดตั้งโปรแกรม Android Studio อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม E-Mail: worawith.n@gmail.com Page. 1 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com Outline เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง Android Studio Page. 2 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com 2 dfdfdf เครื่องมือที่ใช้พัฒนา Android Studio ดาวน์โหลด  http://developer.android.com/sdk/index.html Java Development Kit (JDK) ดาวน์โหลด  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/ downloads/index.html Page. 3 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) ดาวน์โหลด  http://www.oracle.com/technetwork/java/ javase/downloads/index.html Page. 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) 1 2 Page. 5 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 6 1 2 ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com 6 dfdfdf ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 7 3 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Java Development Kit (JDK) (ต่อ) Page. 8 5 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวา My Computer -> Properties -> Advanced System Properties. เพิ่ม Path ของ Java JDK ที่ช่อง variable value ใส่เครื่องหมาย semicolon(;) ต่อท้าย แล้วเพิ่ม path ที่อยู่ของ Java JDK เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_31\bin ดังรูป 1 3 4 5 6 2 Page. 9 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ตั้งค่า JAVA JDK ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวา My Computer -> Properties -> Advanced System Properties. สร้าง Java Home โดยเพิ่มในช่อง variable name เป็น JAVA_HOME และช่อง variable value ใส่ path ที่อยู่ของ Java JDK เช่น C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_31 ดังรูป 1 2 3 4 5 Page. 10 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio ดาวน์โหลด  http://developer.android.com/sdk/index.html Page. 11 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 12 ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม 1 2 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 13 3 4 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 14 5 6 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 15 7 8 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com ติดตั้ง Android Studio Page. 16 หน้าหลักโปรแกรม Android Studio อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com Thank You. Page. 17 อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ E-Mail: worawith.n@gmail.com
Description
การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ติดตั้งโปรแกรม Android Studio อาจารย์วรวิทย์…